Frequently Asked Questions (FAQ)

4. Paano ko ba kalkulahin ang bilang ng mga "ports" na kailangan ko?

Para manmanan ang mga servers, kailangan mong i-total ang kabuuang bilang nga mga ports bawat server na gusto mong manmanan. Ipalagay nating gusto mong manmanan ang 2 servers (1 port sa unang server at 5 ports sa pangalawang server), kakailanganin mo ang 1 + 5 = 6 na ports.

Palaala: isali mo ang "ping" bilang "port".