با عضوت در Tierra Hosting بوسیله برنامه ی بازاریابی کسب درآمد نمایید

با معرفی ما به دیگران برای خود درآمد دوره ای ثابتی را ایجاد نمایید . تمرکز خود را روی بازاریابی معطوف نمایید ما از سرویس شما بدون هیچ زحمتی مراقبت و پشتیبانی میکنیم . مشتریان بطور میانگین یک سا ل با ما میمانند . شما برای این بازاریابی پاداش دوره ای دریافت خواهید کرد همچنین شما میتوانید برای خود درامد دوره ای فراوانی ایجاد نمایید .

چه میزان کسب خواهید کرد ؟

  • با هر پرداختی که مشتری معرفی شده توسط شما انجام میشود 10% سود کسب میکنید .
  • امروز با عضویت در برنامه ی بازار یابی پاداش USD $10.00 بدست بیاورید!
تعداد مشتری های معرفی شده مجموع سود
1 USD $45.00
2 USD $90.00
5 USD $225.00
10 USD $450.00
20 USD $900.00
50 USD $2250.00
  • اگر هر مشتری در هر ماه USD $15.00بپردازد , برای 30 ماه.

چگونه کار می کند؟

  • به برنامه ی بازاریابی ما بپیوندید
  • لینک بازاریابی را در سایت خود قرار دهید , شبکه شخصی و یا دیگر کانال های ارتباطی معتبر خود قرار دهید .
  • حساب های معرفی شده توسط شما مستقیما به عضویت ما درخواهد آمد
  • به ازاءهر پرداخت توسط مشتریانی که شما معرفی کرده اید، سود دریافت خواهید کرد
  • زمانی که برای اولین بار پرداخت شما به USD $25.00میرسد , شمامیتوانید موجودی برداشت نمایید .

نکته:

  • اسپم نکنید - این عمل منجر به فسخ شدن وضعیت بازاریابی شما خواهد شد .
  • از عضویت خودتان از طریق لینک بازاریابی خودتان خودداری نمایید

چگونه باید شروع کرد؟