Quick Test

Kiểu Test
Website    
Ping
HTTP
HTTPS
DNS
FTP
SSH
SMTP
POP3
IMAP
MYSQL
SSL
TLS
TCP

Test from
Mã bảo vệ (dạng số)

Bắt đầu Giám sát

Bạn có muốn:

  • Giám sát website hoặc server của mình 24 x 7 x 365?
  • Nhận thông báo downtime bằng SMS và email?
  • Nhận báo cáo uptime hàng tháng?